ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ

ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ກ). ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ: ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

ຂ). ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ:

1). ລຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາເສດຖະສາດ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ຫຼື ສາຂາວິຊາໃກ້ຄຽງກັນ ແລະ ມີປະຫວັດການຮຽນດີຂຶ້ນໄປ.

2). ເປັນສະມາຊິກພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວສົມບູນ, ພະນັກງານສືບທອດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຮຽນຈາກກົມກອງຜູ້ກ່ຽວສັງກັດ.

3). ມີປະສົບການໃນວຽກງານບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ແລະ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 50 ປີ.

4). ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກ ແລະ ສອບເສັງ ເພື່ອເຂົ້າຮຽນໃນສາຂາວິຊາ (ຄະແນນສະເລ່ຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 7 ຫຼື C+).

5). ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ພາສາສາກົນໃດໜຶ່ງໃນລະດັບການຂຶ້ນໄປ.

6). ຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີພະຍາດຕິດແປດຊ້ຳເຮື້ອໃດໆ.

ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮຽນ

          ຜູ້ເຂົ້າສຶກສາຮ່ຳຮຽນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ. ​ແຕ່ລະປີສະຖາບັນການເມືອງແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດສົມທົບກັບຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກແລະກະຊວງສຶກສາທິການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ເຂົ້າຮຽນແລະອະນຸມັດເຂົ້າຮຽນກອ່ນວັນທີ 15 ​ເດືອນກັນຍາ (09) ການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮຽນອາດສ້າງຕັ້ງເປັນອານຸກຳມະການສອບເສັງຄັດເລືອກເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ທີ່ມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ຊຳນານງານໃນສາຂາວິຊາເສດຖະສາດແລະຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຢູ່ພາຍໃນແລະນອກສະຖາບັນ.

ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-​ການສອນ

          ຫຼັກສູດນີ້ຮຽນຕາມຮູບແບບເຕັມເວລາເປັນຕົ້ນຕໍ. ໜຶ່ງສົກຮຽນແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນໜຶ່ງມີໄລຍະເວລາຮຽນຕົວຈິງບໍ່ຕຳກວ່າ 16 ອາທິດແລະໃນໜຶ່ງອາທິດບໍ່ເກີນ 35 ຊົ່ວ​​ໂມງ. ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນອອກແບບຮູບແບບ 2 ຂອງມາດຕາ 16 ​ໃນຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖາຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທແຫ່ງຊາດເຊິ່ງມີການຮຽນຕົວຈິງບໍ່​​ເກີນ 52 ໜ່ວຍກິດ.

ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

          ຫຼັກສູດນີ້ຈະຮຽນຕາມຮູບແບບເຕັມເວລາຫຼື 2 ປີ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ພາກຮຽນ. ​ໃນກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງສາຂາວິຊາຮຽນແລະຢຸດເຊົາການຮຽນຂອງການສຶກສາແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມາດຕາ 11​ ຂອງຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການຄຸ້ມຄອງລະບົບປະລິນຍາໂທໃນສະຖາບັນການເມືອງແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ.

       

ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ:

          ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດນີ້ໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທແຫ່ງຊາດດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລະອີງໃສ່ສະພາບຄວາມປັນຈິງຂອງສະຖາບັນການເມືອງແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ.

1.   ການກຳນົດໝວດແລະລາຍວິຊາແຕ່ລະໝວດ.

. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                                           5 (4-2-0)

. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ                           20 (20-0-0)

. ໝວດວິຊາສະເພາະ                                                   29 (29-0-0)

. ໝວດວິຊາເລືອກ                                                      4 (4-0-0)

. ​ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຂຽນແລະປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ                  12 (0-24-36)

                   ລວມທັງໝົດມີ: 70 (57-26-36).

                                                ໄລ່ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ: 45 (33-24-36).

ອີງໃສ່ມາດຕາ 19.3 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຖານຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທແຫ່ງຊາດ, ​ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງປະກອບຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປແລະພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າຄືນໃໝ່ຢ່າງເປັນລະບົບແລະເລີກເຊິ່ງຕິດພັນກັບການພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີຂອງຍຸກສະໄໝແລະແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ​​ເຮົາເຊິ່ງໃນຫຼາຍປີຜ່ານມານີ້ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນ​​ໄດ້ເຮັດຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດແລະເລີກເຊິ່ງເທົ່າທີຄວນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາຂາວິຊານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນບັນດາວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປແລະວິຊາເສີມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານປະກອບດ້ວຍ 12 ວິຊາ 25 ໜ່ວຍກິດ (ບໍ່ຄິດໄລ່ໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ), ລະອຽດດັ່ງນີ້:

ລາຍວິຊາໃນແຕ່ລະໝວດ.

). ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ.

ເລກລະຫັດ

ຊື່ວິຊາຮຽນ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

GEN 0111

ພາສາອັງກິດ                                 

3 (2-2-0)

CP 1211

ຄອມພິວເຕີການບໍລິຫານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ

2​ (2-0-0)

ລວມ

5 (4-2-0)

 

        ). ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ.

ເລກລະຫັດ

ຊື່ວິຊາຮຽນ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

PH 0211

ປັດຊະຍາ

3 (3-0-0)

ME 0311

ເສດຖະສາດການເມືອງ

3 (3-0-0

ME 0311

ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ

2​ (2-0-0)

PS 0411

ການເມືອງວິທະຍາ

1 (1-0-0)

SS 0611

ລັດທິສັງຄົມວິທະຍາສາດ

1 (1-0-0)

HP 0711

ກໍ່ສ້າງພັກແລະປະຫວັດສາດພັກ

3 (3-0-0)

GL 0911

ລັດແລະກົດໝາຍ

2 (2-0-0)

SC 1011

ສັງຄົມສາດ

1 (1-0-0)

AM 1111

ບໍລິຫານອົງການ

2 (2-0-0)

SM 0811

ວິທີຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

2 (2-0-0)

ລວມ

20(20-0-0)

ລວມໝວດວິຊາທົ່ວໄປແລະໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ: 25 (24-2-0) ຫຼື 416 ຊົ່ວໂມງ.

        ). ໝວດວິຊສະເພາະ.

          ໝວດວິຊານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າສາຂາວິຊາເສດຖະສາດລົງເລິກບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານທິດສະດີແລະພຶດຕິກຳຢ່າງເປັນລະບົບແລະເລິກເຊິ່ງ. ຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນອອກແບບຕາມຮູບແບບ 2 ຂອງມາດຕາ 16 ​ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທແຫ່ງຊາດ. ວິຊາສະເພາະບັງຄັບປະກອບມີ 15 ວິຊາຕົ້ນຕໍປະກອບມີ 29 ໜ່ວຍກິດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

         

ເລກລະຫັດ

ຊື່ວິຊາຮຽນ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

 

ສະຖິຕິພື້ນຖານ (ຮັບໃຊ້ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ)         

2(2-0-0)

 

ເສດຖະສາດພັດທະນາ

2​(2-0-0)

 

ວິທະຍາສາດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 1

2(2-0-0)

 

ວິທະຍາສາດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ 2

2(2-0-0)

EC 1512

ເສດຖະສາດມະຫາພາກ

2(2-0-0)

EC 1412

ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ

2(2-0-0)

 

ການບໍລິຫານຍຸດທະສາດ

2(2-0-0)

 

ນະໂຍບາຍການລົງທຶນແລະການວິໄຕຈໂຄງການ

2(2-0-0)

 

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ                                       

2(2-0-0)

 

ຈິດຕະສາດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ

2(2-0-0)

 

ການຕະຫຼາດ

2(2-0-0)

 

ບໍລິຫານທຸລະກິດລະຫວ່າງຊາດແລະການຄ້າສາກົນ

2(2-0-0)

 

ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ            

1(1-0-0)

 

ກົດໝາຍເສດຖະກິດ                       

2(2-0-0)

 

ບັນຊີການເງິນ             

2(2-0-0)

ລວມ

29(29-0-0)

 

). ໝວດວິຊາເລືອກ.

ນອກຈາກປະກອບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານແລະວິຊາສະເພາະແລ້ວ, ນັກສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າຍັໄດ້ມີໂອາດລົງເລິກບາງບັນຫາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ, ​ເພີ່ມຄວາມຮູ້​ ​ແລະຄວາມສາມາດຂອງຕົນດ້ານອື່ນ, ​ເພື່ອຊ່ວຍ​​ແນະນຳບາງບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນຍຸກປະຈຸບັນອີກດ້ານໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນການຂຽນວິທະຍານິພົນ. ໝວດວິຊານີ້ມີທັງໝົດ 6​ ຫົວຂໍ້ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ບໍ່ຕ່ຳກວ່າໜຶ່ງໜ່ວຍກິດຫຼື 16 ຊົ່ວໂມງ. ດັ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມມາດຕາ 16, ຮູບແບບ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຖານຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທແຫ່ງຊາດແລ້ວເຫັນວ່ານັກສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າສາມາດເລືອກໄດ້ເພື່ອລົງທະບຽນຮຽນໃນຂອບເຂດ 4 ໜ່ວຍກິດ, ມີຫົວຂໍ້ໃຫ້ເລືອກລະອຽດດັ່ງນີ້:

1). ເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງລັດຢູ່ຮາກຖານ   

2(2-0-0)

2). ​ເສດຖະກິດສາທາລະນະ    

2(2-0-0)

3). ສັງຄົມສາດໃນເສດຖະກິດ

2(2-0-0)

4). ​ເສດຖະກິດແຜນການ-ການລົງທຶນ

2(2-0-0)

5). ວິທະຍາສາດຄົ້ນຄວ້າວິຊາຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ

2(2-0-0)

). ​ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຂຽນແລະປ້ອງກັນວິທະຍານິພົນ.

ຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງໃຊ້ເວລາຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ 10 ໜ່ວຍກິດ. ຈຸດປະສົງຂອງການຂຽນບົດວິທະຍານິພົນແມ່ນແນໃສ່ສ້າງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າສາມາດສັງລວມທິດສະດີແລະພຶດຕິກຳເປັນຂອງຕົນເອງ, ຮູ້ປະດິດສ້າງແລະຊອກເຫັນບັນຫາໃໝ່ທາງທິດສະດີແລະພຶດຕິກຳຂອງປະເທດຊາດແລະຂອງຍຸກສະໄໝ. ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນການປະເມີນຜົນຄວາມສາມາດ, ການນຳໃຊ້ທິດສະດີເຂົ້າແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນຊີວິດສັງຄົມຢ່າງມີເຫດຜົນ.