ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ

 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງນັກສຶກສາ:

ກ) ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ: ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຕະຫຼອດລັດວິສາຫະກິດ.

ຂ) ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ:

1. ມີປະກາສະນິຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ຫຼື ມີປະກາສະນິຍະບັດຈົບວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງສາຂາສາວິຊາໃດໜຶ່ງຂຶ້ນໄປ ຫລື ທຽບເທົ່າ ແລະ ມີພື້ນຖານພາອັງກິດໃນລະດັບຕົ້ນ.

2. ເປັນສະມາຊິກພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວສຳຮອງຂຶ້ນໄປ.

3. ເປັນພະນັກງານທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນກໍ່ສ້າງເປັນພະນັກງານສືບທອດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ເຂົ້າຮຽນ ຈາກກົມກອງ ຫລື ທ້ອງຖີ່ນທີ່ຜູ້ກ່ຽວສັງກັດ, ອາຍຸການ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ.

4. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີພະຍາດຕິດແປດຊ້ຳເຮື້ອໃດໆທີ່ຮ້າຍແຮງ.

5. ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ ຫຼື ຄັດເລືອກ ເພື່ອເຂົ້າຮຽນ ດ້ວຍຄະແນນສະເລ່ຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 7(C+).

ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

          ຜູ້ເຂົ້າສຶກສາຮ່ຳຮຽນຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ. ແຕ່ລະປີສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ອານຸມັດເຂົ້າຮຽນກ່ອນ ວັນທີ 15/09/ ຂອງແຕ່ລະປີ. ການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮຽນອາດຈັດຕັ້ງເປັນອະນຸກຳມະການສອບເສັງຄັດເລືອກຢູ່ສູນກາງ ຫຼື ຢູ່ທ້ອງຖີ່ນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວແທນພະນັກງານວິຊາການທີ່ມີປະສົບການ ຢູ່ພາຍໃນສະຖາບັນ ແລະ ຢູ່ນອກສະຖາບັນ.

ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ:

          ຫຼັກສູດນີ້ຮຽນຕາມແບບເຕັມເວລາເປັນຕົ້ນຕໍ, ໜຶ່ງສົກຮຽນແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນໜຶ່ງມີ 5 ເດືອນ. ພາກຮຽນໜຶ່ງໃຊ້ເວລາຮຽນຕົວຈິງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 20 ອາທິດແລະ ໜຶ່ງອາທິດບໍ່ເກີນ 35 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັກສູດນີ້ໃຊ້ເວລາຮຽນ 4 ປີ, 8 ພາກຮຽນ, ການຮຽນຕົວຈິງບໍ່ເກີນ 183ໜ່ວຍກິດ ( ສາຍທິດສະດີ ການເມືອງ ). ຖ້າທຽບໃສ່ມາດຖານຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາກຳນົດໄວ້ແມ່ນເທົ່າກັບ 5 ປີ ຫຼື 10 ພາກຮຽນ.

ໄລຍະເວລາການສຶກສາ:

          ຫຼັກສູດນີ້ຈະໃຊ້ເວລາຮຽນ ຕາມຮູບແບບເຕັມເວລາ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10 ພາກຮຽນ.

ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ:

          ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດນີ້, ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານປະສານ ຫຼື ຕໍ່ຍອດກັບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການເມືອງ - ການປົກຄອງ ທີ່ ຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ - ການສອນ ຕາມປີຮຽນ ໂດຍອີງໃສ່ຈຳນວນໜ່ວຍກິດເປັນຫຼັກ ຕາມມາດຕາຖານ ຫລັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີແຫ່ງຊາດ  ທັງສົມທົບກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດລ່ມນີ້:

 

1) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

18 ( 11 - 14 - 0 ) ຫລື       400  ຊົ່ວໂມງ

2) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງໝວດວິຊາສະເພາະ

44 ( 29 - 26 - 9 )ຫລື 1 024  ຊມ

3) ໝວດວິຊາສະເພາະ  

71 ( 46 - 34- 33 ) ຫລື  1 808  ຊົ່ວໂມງ

         - ຮຽນຕົວຈິງ    

67 ( 45 - 32- 24 ) ຫລື  1 616ຊົ່ວໂມງ

         - ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ

4 ( 1 - 2 - 9 ) ຫລື  192  ຊົ່ວໂມງ

4) ໝວດວິຊາເລືອກ

4 ( 4 - 0 - 0 )   ຫລື    64  ຊົ່ວໂມງ 

ລວມ:

137 ( 90 - 74 - 42 )  ຫລື  3 296  ຊົ່ວໂມງ

 

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ:   

          ປະກອບດ້ວຍບັນດາວິຊາທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປະກອບໃຫ້ເປັນຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປທີ່ເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າສຶກສາຢ່າງເປັນລະບົບແລະເລິກເຊິ່ງ. ອີກດ້ານໜຶ່ງເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນເວລາຮຽນລົງເລິກສາຂາວິຊາສະເພາະ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ສຶກສາບັນດາວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປຈະໄດ້ຮຽນໃນຂອບເຂດ  18 ໜ່ວຍກິດ, ລະອຽດມີດັ່ງນີ້:                                  

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ລາຍວິຊາ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

ກ) ກຸ່ມພາສາຕ່າງປະເທດ:

GEN 1

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1

3 ( 2 - 2 - 0)

GEN 2

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2

3 ( 2 - 2 - 0)

GEN 3

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3

3 ( 2 - 2 - 0)

GEN 4

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 4

3 ( 2 - 2 - 0)

ລວມ 12 ( 8 - 8 - 0 ) ຫລື  256  ຊົ່ວໂມງ

ຂ) ກຸ່ມວິຊາວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ.

COS 1

ຄອມພີວເຕີທົ່ວໄປ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

COS 2

ຄອມພີວເຕີທົ່ວໄປ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

LR

ບັນນາຮັກສາດ

2 ( 1 - 2 - 0 )

ລວມ 6 (3 - 6 - 0) ຫລື 144 ຊົ່ວໂມງ

ລວມໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 18 (11 - 14 - 0 ) ຫລື 400  ຊມ

 

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງໝວດວິຊາສະເພາະ: ລວມມີບັນດາວິຊາຮຽນໃນຂອບເຂດ  44 ໜ່ວຍກິດ:

ກ) ກຸ່ມວິທະຍາສາດສັງຄົມ:

LPH 1

ປະຫວັດສາດພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

SS

ສັງຄົມສາດ

3 ( 2 - 2 - 0 )

PS 1

ການເມືອງວິທະຍາ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PA 1

ການປົກຄອງລັດ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PA 2

ການປົກຄອງລັດ 2

2 ( 1 - 2 - 0 )

LH

ປະຫວັດສາດລາວ

2 (1 - 2 - 0 )

WH

ປະຫວັດສາດໂລກ

2 ( 2 - 0 - 0 )

GPW

ພູມສາດການເມືອງໂລກ

2 ( 2 - 0 - 0 )

SLT

ກຸ່ມວິຊາກົດໝາຍພື້ນຖານ1: ທິດສະດີລັດ ແລະ ກົດໝາຍ

2 ( 1 - 2 - 0 )

SLT

ກຸ່ມວິຊາກົດໝາຍພື້ນຖານ2: ກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ

2 ( 1 - 0 - 3 )

SLT

ກຸ່ມວິຊາກົດໝາຍພື້ນຖານ3: ກົດໝາຍອາຍາ

2 ( 1 - 2 - 0 )

PL

ກຸ່ມວິຊາກົດໝາຍພື້ນຖານ4: ກົດໝາຍແພ່ງ

2 ( 2 - 0 - 3 )

JL

ກຸ່ມກົດໝາຍຍຸຕິທຳ

3 ( 2 - 2 - 0 )

ລວມ:  28 ( 18 - 18 - 6 ) ຫລື 672  ຊົ່ວໂມງ

ຂ) ກຸ່ມວິຊາມະນຸດສາດ:

IR

ການພົວພັນສາກົນ1

3 ( 2 - 2 - 0 )

LC+ET

ຄຸນສົມບັດ ແລະ ວັດທະນະທຳ

3 ( 2 - 2 - 0 )

PE

ພາລະສຶກສາ

2 (1 -2 - 0 )

NDS

ກິລາປ້ອງກັນຊາດ

2 ( 1 - 0 - 3 )

MT

ເຕັກນິກບໍລິຫານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ 1

2 ( 2 - 0 - 0 )

PoM 1

ປະຊາກອນສາດ1

2 ( 2 - 0- 0 )

ລວມ: 14 ( 10 - 6- 3 ) ຫລື 304 ຊົ່ວໂມງ

ຄ) ກຸ່ມວິຊາໂລຊິກສາດ:

LGS

ໂລຊິກສາດ

2 ( 1 - 2 - 0 )

ລວມ 2 ( 1 - 2 - 0 ) ຫລື 48 ຊົ່ວໂມງ

ລວມໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງໝວດວິຊາສະເພາະ:   44 ( 29 - 26 - 9 )ຫລື 1 024  ຊມ

 

ໝວດວິຊາສະເພາະ: ໝວດວິຊານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນໄດ້ຮຽນລົງເລິກທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ລວມມີ71  ໜ່ວຍກິດຄື:

ກ)  ກຸ່ມມະນຸດສາດ

AE

ສີລະປະສາດ

2 ( 2 - 0 - 0 )

PSL

ຈິດຕະສາດພະນັກງານນຳພາ - ຄຸ້ມຄອງ

2 ( 2 - 0 - 0 )

GMB

ຂົນຂວາຍກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ

2 ( 2 - 0 - 0 )

ES

ເຜົ່າວິທະຍາ

2 ( 2 - 0 - 0 )

MGT

ບໍລິຫານອົງການ

2 ( 1 - 2 - 0 )

ລວມ      10 ( 9 - 2 - 0 ) ຫລື 176 ຊົ່ວໂມງ

ຂ)  ກຸ່ມວິຊາ ຄູ ແລະ ເຕັກນິກຝຶກອົບຮົມ 

PPA1

ຄູການເມືອງ - ການປົກຄອງ1

2 ( 1 - 2 - 0)

PPA2

ຄູການເມືອງ - ການປົກຄອງ2

2 ( 1 - 0 - 3)

TT

ເຕັກນິກຝຶກອົບຮົມ

3 ( 2 - 2 - 0 )

ລວມ    7 ( 4 -  4 - 3) ຫລື  176  ຊົ່ວໂມງ

ຄ) ກຸ່ມວິຊາການເມືອງ:

RB

ການເຊື່ອຖື ແລະ ສາສະໜາ

2  (  2  -  0   - 0 )

 

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານແນວຄິດ

3  ( 2 - 2 - 0 )

PH 1

ປັດຊະຍາ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PH 2

ປັດຊະຍາ 2

2 ( 1 - 0 - 3 )

PH 3

ປັດຊະຍາ 3

3 ( 2 - 2 - 0 )

PB 1

ກໍ່ສ້າງພັກ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PB 2

ກໍ່ສ້າງພັກ 2

2 ( 2 - 0 - 3 )

PB 3

ກໍ່ສ້າງພັກ 3

3 ( 2 - 2 - 0 )

 

ການອົບຮົມ

3 ( 2 - 2 - 0 )

 

ການໂຄສະນາ

3 ( 2 - 0 - 3 )

 

ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ

3 ( 2 - 2 - 0 )

 

ຫາງສຽງສັງຄົມ

3 ( 2 - 2 - 0 )

ScS 1

ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ 1

3 ( 2 - 2 - 0 )

ScS 2

ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ  2

3 ( 2 - 0 - 3 )

 

ເຕັກນິການຂຽນບົດປະເພດຕ່າງໆ

3 ( 2 - 2 - 3 )

ລວມ   40 ( 27 - 20 - 15 ) ຫລື  992  ຊົ່ວໂມງ

ງ) ກຸ່ມວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ຄຸ້ມຄ້ອງເສດຖະກິດ:

DE

ເສດຖະສາດພັດທະນາ

2 ( 1 - 2 - 0 )

PE 1

ເສດຖະສາດການເມືອງ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PE 2

ເສດຖະສາດການເມືອງ 2

2 ( 1 - 0 - 3 )

EM1

ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ1

2 ( 1 - 2 - 0 )

EM2

ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ2

2 ( 1 - 0 - 3 )

ລວມ:   10 (5 - 6 - 6 ) ຫຼື  272  ຊົ່ວໂມງ

WTT

ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ     

4 ( 1 - 2 - 9)

FWP

ຝຶກງານ (ບໍ່ໄລ່ໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫລັກສູດ)

45 ວັນ

ລວມ:  4 ( 1 - 2 - 9 )  ຫລື 192 ຊົ່ວໂມງ

ລວມໝວດວິຊາສະເພາະ:         71 ( 46 - 34- 33 ) ຫລື  1 808  ຊົ່ວໂມງ

ໝວດວິຊາເລືອກ:

ນອກຈາກປະກອບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ ວິຊາສະເພາະ. ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີໂອກາດເລືອກບາງບັນຫາທີມີຄວາມສົນໃຈ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ມັນຈະຊ່ວຍແນະນຳ ບາງບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລື ໃນການຂຽນບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນ ຂອງນັກສຶກສາ ນັກສຶກສາສາມາດລົງທະບຽນຮຽນໃນຂອບເຂດ 04  ໜ່ວຍກິດ ໃນຈຳນວນ 11 ວິຊາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ເລືອກເອົາ 4 ໜ່ວຍກິດ ໃນຂອບເຂດ 64 ຊົ່ວໂມງ. ເຊິ່ງມີບັນດາລາຍວິຊາໃຫ້ເລືອກລຸ່ມນີ້:

 

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

 

ສິດທິມະນຸດ    

2 ( 2- 0 - 0 )

 

ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບສັງຄົມນິຍົມ

1 ( 1 - 0 - 0 )

 

ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນໃນໄລຍະໃໝ່

1 ( 1 - 0 - 0 )

 

ບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງສັດຈະວິພາກ    

2 ( 2 - 0 - 0 )

 

ສັດຈະວິພາກລະຫ່ວາງໂຄງລ່າງກັບໂຄງບົນ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ

1 ( 1 - 0 - 0 )

 

ການບໍລິຫານແບບໃໝ່ພາກລັດ

2 ( 2 - 0 - 0 )

 

ການວາງແຜນພັດທະນາ

2 ( 2 - 0 - 0 )

 

ການຕະຫຼາດຂອງລັດ

2 ( 2 - 0 - 0 )

 

ບັນຫາເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະ

1 ( 1 - 0 - 0 )

 

ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດສະຕິປັນຍາ

1 ( 1 - 0 - 0 )

 

ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ການໍລິການ  

1 ( 1 - 0 - 0 )

 

ບັນຫາຫັນດິນເປັນທຶນຢູ່ປະເທດເຮົາ

1 ( 1 - 0 - 0 )

 

ທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມຢູ່ປະເທດເຮົາ

1 ( 1 - 0 - 0 )

 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

1 ( 1 - 0 - 0 )

ລວມໝວດວິຊາເລືອກ:  4 ( 4 - 0 - 0 )= 64 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບແຕ່ລະສາຍຕ້ອງໄດ້ເລືອກລົງທະບຽນ

ລວມທັງໝົດໃນ 4 ໝວດ:    137 ( 90 - 74 - 42 )  ຫລື     3 296  ຊົ່ວໂມງ