ປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິຊາ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ

ເປົ້າໝາຍ ແລະ ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງນັກສຶກສາ:

ກ) ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ: ພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຕະຫຼອດລັດວິສາຫະກິດ.

ຂ) ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ:

1. ມີປະກາສະນິຍະບັດຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ຫຼື ມີປະກາສະນິຍະບັດຈົບວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງສາຂາວິຊາໃດໜຶ່ງຂຶ້ນໄປ ຫລື ທຽບເທົ່າ ແລະ ມີພື້ນຖານພາອັງກິດໃນລະດັບຕົ້ນ.

2. ເປັນສະມາຊິກພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວສຳຮອງຂຶ້ນໄປ.

3. ເປັນພະນັກງານທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນກໍ່ສ້າງເປັນພະນັກງານສືບທອດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ເຂົ້າຮຽນ ຈາກກົມກອງ ຫຼື ທ້ອງຖີ່ນທີ່ຜູ້ກ່ຽວສັງກັດ, ອາຍຸການ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ.

4. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ບໍ່ມີພະຍາດຕິດແປດຊ້ຳເຮື້ອໃດໆທີ່ຮ້າຍແຮງ.

5. ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ ຫຼື ຄັດເລືອກ ເພື່ອເຂົ້າຮຽນ ດ້ວຍຄະແນນສະເລ່ຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 7(C+).

ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮຽນ

          ຜູ້ເຂົ້າສຶກສາຮ່ຳຮຽນຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງຄັດເລືອກ. ແຕ່ລະປີສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ອານຸມັດເຂົ້າຮຽນກ່ອນ ວັນທີ 15/09/ ຂອງແຕ່ລະປີ. ການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮຽນອາດຈັດຕັ້ງເປັນອະນຸກຳມະການສອບເສັງຄັດເລືອກຢູ່ສູນກາງ ຫຼື ຢູ່ທ້ອງຖີ່ນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວແທນພະນັກງານວິຊາການທີ່ມີປະສົບການ ຢູ່ພາຍໃນສະຖາບັນ ແລະ ຢູ່ນອກສະຖາບັນ.

ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

          ຫຼັກສູດນີ້ຮຽນຕາມແບບເຕັມເວລາເປັນຕົ້ນຕໍ, ໜຶ່ງສົກຮຽນແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຮຽນ, ພາກຮຽນໜຶ່ງມີ 5 ເດືອນ. ພາກຮຽນໜຶ່ງໃຊ້ເວລາຮຽນຕົວຈິງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 20 ອາທິດ ແລະ ໜຶ່ງອາທິດບໍ່ເກີນ 35 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັກສູດນີ້ໃຊ້ເວລາຮຽນ 4ປີ, 8 ພາກຮຽນ, ການຮຽນຕົວຈິງບໍ່ເກີນ142 ໜ່ວຍກິດ ( ສາຂາວຽກງານຈັດຕັ້ງ ). ຖ້າທຽບໃສ່ມາດຖານຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາກຳນົດໄວ້ແມ່ນເທົ່າກັບ 4 ປີ ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ.

+ 01 ສົກຮຽນ ແບ່ງອອກເປັນ 02 ພາກຮຽນປົກກະຕິ ມີ 40 ອາທິດ.

+ 01 ພາກຮຽນປົກກະຕິ          ມີ                 20 ອາທິດ      

          - ຮຽນຕົວຈິງ              ມີ                 16 ອາທິດ.

          - ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງ                  02 ອາທິດ.

          - ແຮວັນພັກໃນພາກຮຽນ          01 ອາທິດ.

          - ພັກພາກຮຽນທີ 01                        01 ອາທິດ.

+ 01 ອາທິດ                        ຮຽນ              05 ວັນ(ຈັນ-ສຸກ).

+ 01 ວັນ                           ຮຽນ              07 ຊົ່ວໂມງຮຽນ.

+ 01 ຊົ່ວໂມງ                      ຮຽນ              50 ນາທີ.

ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

          ຫຼັກສູດນີ້ຈະໃຊ້ເວລາຮຽນ ຕາມຮູບແບບເຕັມເວລາ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 10 ພາກຮຽນ.

ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

          ໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດນີ້, ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານປະສານ ຫຼື ຕໍ່ຍອດ ກັບ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການເມືອງ - ການປົກຄອງ ທີ່ຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ - ການສອນ ຕາມປີຮຽນ ໂດຍອີງໃສ່ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ ເປັນຫຼັກ ຕາມມາດຕາຖານ ຫລັກສູດລະດັບປະລິນຍາຕີແຫ່ງຊາດ  ທັງສົມທົບກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

18 (11 - 14 - 0) ຫລື 400 ຊົ່ວໂມງ

2) ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ

44 ( 28 - 28 - 6 ) ຫລື 992  ຊົ່ວໂມງ

3) ໝວດວິຊາສະເພາະ

76 ( 49 - 38 - 27 ) ຫລື 1 824  ຊົ່ວໂມງ

         - ຮຽນຕົວຈິງ

72 ( 48 - 36 - 18 ) ຫລື 1.632 ຊົ່ວໂມງ

         - ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດຈົບຊັນ           

4 ( 1 - 2 - 9 ) ຫລື 192 ຊົ່ວໂມງ

4) ໝວດວິຊາເລືອກ

4 ( 4 - 0 - 0 ) ຫລື 64 ຊົ່ວໂມງ

ລວມ: 

142 ( 92 - 78 - 36 )  ຫລື3296  ຊົ່ວໂມງ

                            

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

          ປະກອບດ້ວຍບັນດາວິຊາທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປະກອບໃຫ້ເປັນຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປທີ່ເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າສຶກສາຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ.ອີກດ້ານໜຶ່ງເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນເວລາຮຽນລົງເລິກສາຂາວິຊາສະເພາະ ການເມືອງ - ການປົກຄອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ສຶກສາບັນດາວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປຈະໄດ້ຮຽນໃນຂອບເຂດ 18 ໜ່ວຍກິດ, ລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ກ) ກຸ່ມພາສາຕ່າງປະເທດ:

GEN 1

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1

3 ( 2 - 2 - 0)

GEN 2

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2

3 ( 2 - 2 - 0)

GEN 3

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3

3 ( 2 - 2 - 0)

GEN 4

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 4

3 ( 2 - 2 - 0)

ລວມ 12 ( 8 - 8 - 0 ) ຫລື  256  ຊົ່ວໂມງ

ຂ) ກຸ່ມວິຊາວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ.

COS 1

ຄອມພີວເຕີທົ່ວໄປ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

COS 2

ຄອມພີວເຕີທົ່ວໄປ 2

2 ( 1 - 2 - 0 )

LR

ບັນນາຮັກສາດ

2 ( 1 - 2 - 0 )

ລວມ 6 (3 - 6 - 0) ຫລື 144 ຊົ່ວໂມງ

ລວມໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ: 18 (11 - 14 - 0 ) ຫລື 400  ຊມ

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ:   ລວມມີບັນດາວິຊາຮຽນໃນຂອບເຂດ  44  ໜ່ວຍກິດ

ກ) ກຸ່ມວິທະຍາສາດສັງຄົມ:

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

LPH 1

ປະຫວັດສາດພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

SS

ສັງຄົມສາດ      

3 ( 2 - 2 - 0 )

PS 1

ການເມືອງວິທະຍາ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PA 1

ການປົກຄອງລັດ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PA 2

ການປົກຄອງລັດ 2

2 ( 1 - 2 - 0 )

LH

ປະຫວັດສາດລາວ

2 (1 - 2 - 0 )

WH

ປະຫວັດສາດໂລກ

2 ( 2 - 0 - 0 )

GPW

ພູມສາດການເມືອງໂລກ

2 ( 2 - 0 - 0 )

SLT

ກຸ່ມວິຊາກົດໝາຍພື້ນຖານ1:   ທ/ດ ລັດ ແລະ ກົດໝາຍ

2 ( 1 - 2 - 0 )

CL

ກຸ່ມວິຊາກົດໝາຍພື້ນຖານ2:ກົດໝາຍລັດຖະທຳມະນູນ

2 ( 1 - 0 - 3 )

PL

ກຸ່ມວິຊາກົດໝາຍພື້ນຖານ3:ກົດໝາຍອາຍາ

2 ( 1 - 2 - 0 )

CVL

ກຸ່ມວິຊາກົດໝາຍພື້ນຖານ4:ກົດໝາຍແພ່ງ

2 ( 1 - 0 - 3 )

JL

ກຸ່ມກົດໝາຍຍຸຕິທຳ

3 ( 2 - 2 - 0 )

ລວມ:  28 (17- 18 - 6 ) ຫລື 656  ຊົ່ວໂມງ

 

ຂ) ກຸ່ມວິຊາມະນຸດສາດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

IR

ການພົວພັນສາກົນ1

3 ( 2 - 2 - 0 )

LC+ET

ຄຸນສົມບັດ ແລະ ວັດທະນະທຳ

3 ( 2 - 2 - 0 )

PE

ພາລະສຶກສາ

2 (1 - 2 - 0 )

NDS

ກິລາປ້ອງກັນຊາດ

2 ( 1 - 0 - 3 )

MT

ເຕັກນິກບໍລິຫານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ 1

2 ( 2 - 0 - 0 )

PoM 1

ປະຊາກອນສາດ1

2 ( 2 - 0- 0 )

ລວມ   14 ( 10 - 6 - 3 ) ຫລື 304 ຊົ່ວໂມງ

 

ຄ) ກຸ່ມວິຊາໂລຊິກສາດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

LGS

ໂລຊິກສາດ

2 ( 1 - 2 - 0 )

ລວມ 2 ( 1 - 2 - 0 ) ຫລື 48 ຊົ່ວໂມງ

                             

ລວມ    ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງໝວດວິຊາສະເພາະ:   44 ( 28 - 28 - 6 ) ຫລື 992  ຊົ່ວໂມງ

ໝວດວິຊາສະເພາະ

ໝວດວິຊານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນໄດ້ຮຽນລົງເລິກທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ລວມມີ  76  ໜ່ວຍກິດຄື:

ກ). ກຸ່ມມະນຸດສາດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

AE

ສີລະປະສາດ

2 ( 2 - 0 - 0 )

PSL

ຈິດຕະສາດພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງ

2 ( 2 - 0 - 0 )

CMB

ຂົນຂວາຍກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ

2 ( 2 - 0 - 0 )

ES

ເຜົ່າວິທະຍາ

2 ( 2 - 0 - 0 )

MGT

ບໍລິຫານອົງການ

2 ( 1 - 2 - 0 )

ລວມ  10 ( 9 - 2 - 0 )ຫລື 176 ຊົ່ວໂມງ

ຂ)  ກຸ່ມວິຊາ ເຕັກນິກວິຊາຄູແລະ ການຝຶກອົບຮົມ

TT

ເຕັກນິກຝຶກອົບຮົມ

3 ( 2 - 2 - 0 )

PPA1

ຄູການເມືອງ - ການປົກຄອງ1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PPA2

ຄູການເມືອງ - ການປົກຄອງ2

2 ( 1 - 0 - 3 )

ລວມ    7 ( 4 -  4 - 3 ) ຫລື  112  ຊົ່ວໂມງ

ຄ) ກຸ່ມວິຊາການເມືອງ:

LPH 2

ປະຫວັດສາດພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 2

2 ( 2 - 0 - 0 )

RB

ການເຊື່ອຖື ແລະ ສາສະໜາ

2 ( 2 - 0  - 0)

PH 1

ປັດຊະຍາ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PH 2

ປັດຊະຍາ 2

2 ( 1 - 0 - 3 )

PH 3

ປັດຊະຍາ 3

3 ( 2 - 2 - 0 )

PB 1

ກໍ່ສ້າງພັກ 1     

2 ( 1 - 2 - 0 )

PB 2

ກໍ່ສ້າງພັກ 2    

2 ( 1 - 0 - 3 )

PB 3

ກໍ່ສ້າງພັກ 3

3 ( 2 - 2 - 0 )

PB 4

ກໍ່ສ້າງພັກ 4

3 ( 2 - 2 - 0 )

PB 5

ກໍ່ສ້າງພັກ 5

3 ( 2 - 2 - 0 )

ScS 1

ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ 1 

3 ( 2 - 2 - 0 )

ScS 2

ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ 2

3 ( 2 - 0 - 3 )

 

ທິດສະດີວິທະຍາສາດວຽກງານຈັດຕັ້ງພັກ

3 ( 2 - 2 - 0 )

 

ວິຊາສະເພາະວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

3 ( 2 - 2 - 0 )

 

ວິຊາບໍລິຫານງານຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງພັກ

3 ( 2 - 2 - 0 )

 

ລະບົບການເມືອງ ສປປ ລາວ

3 ( 2 - 2 - 0 )

 

ວຽກງານຫ້ອງການຄະນະຈັດຕັ້ງພັກຂັ້ນຕ່າງໆ

3 ( 2 - 2 - 0 )

ລວມ   45 ( 30 - 24 - 9 ) ຫລື  1 008  ຊົ່ວໂມງ

ງ) ກຸ່ມວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ຄຸ້ມຄ້ອງເສດຖະກິດ:

DE

ເສດຖະສາດພັດທະນາ

2 ( 1 - 2 - 0 )

PE 1

ເສດຖະສາດການເມືອງ 1

2 ( 1 - 2 - 0 )

PE 2

ເສດຖະສາດການເມືອງ 2

2 ( 1 - 0 - 3 )

EM1

ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ1    

2 ( 1 - 2 - 0 )

 

 

 

EM2

ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ2   

2 ( 1 - 0 - 3 )

ລວມ:   10 (5 - 6 - 6 ) ຫລື   272  ຊົ່ວໂມງ

WTT

ປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນ

4 ( 1 - 2 - 9)

FWP

ຝຶກງານ (ບໍ່ໄລ່ໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫລັກສູດ)  45 ວັນ

ລວມ:  4 ( 1 - 2 - 9 )  ຫລື 192 ຊົ່ວໂມງ      

ລວມໝວດວິຊາສະເພາະ:         76 ( 49 - 38 - 27 ) ຫລື  1 824  ຊົ່ວໂມງ

         

ໝວດວິຊາເລືອກ

          ນອກຈາກປະກອບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ ວິຊາສະເພາະ. ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາມີໂອກາດເລືອກບາງບັນຫາທີມີຄວາມສົນໃຈ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງ ເຂົາເຈົ້າ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ມັນຈະຊ່ວຍແນະນຳ ບາງບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລື ໃນການຂຽນບົດປ້ອງກັນຈົບຊັ້ນ ຂອງນັກສຶກສາ.ນັກສຶກສາ ສາມາດລົງທະບຽນຮຽນໃນຂອບເຂດ 04ໜ່ວຍກິດໃນຈຳນວນ 11 ວິຊາ. ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ເລືອກເອົາ 4 ໜ່ວຍກິດ ໃນຂອບເຂດ 64 ຊົ່ວໂມງ. ເຊິ່ງມີບັນດາລາຍວິຊາໃຫ້ເລືອກລຸ່ມນີ້:

ຊື່ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ສິດທິມະນຸດ

2 ( 2-0-0 )

ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບສັງຄົມນິຍົມ

1 ( 1-0-0 )

ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນໃນໄລຍະໃໝ່

1 ( 1-0-0 )

ບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງສັດຈະວິພາກ

2 ( 2-0-0 )

ສັດຈະວິພາກລະຫວ່າງໂຄງລ່າງກັບໂຄງບົນຢູ່ ສປປລາວ

1 ( 1-0-0 )

ການບໍລິຫານແບບໃໝ່ພາກລັດ

2 ( 2-0-0 )

ການວາງແຜນພັດທະນາ

2 ( 2-0-0 )

ການຕະຫຼາດຂອງລັດ

2 ( 2-0-0 )

ບັນຫາເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະ

1 ( 1-0-0 )

ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດສະຕິປັນຍາ

1 ( 1-0-0 )

ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ

1 ( 1-0-0 )

ບັນຫາການຫັນດິນເປັນທຶນ

1 ( 1-0-0 )

ທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມຢູ່ປະເທດເຮົາ

1 ( 1-0-0 )

ການພັດທະນາເສດຖະກິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

1 ( 1-0-0 )

ລວມໝວດວິຊາເລືອກ:  4 ( 4 - 0 - 0 )= 64 ຊົ່ວໂມງ ສຳລັບແຕ່ລະສາຍຕ້ອງໄດ້ເລືອກລົງທະບຽນ

ລວມທັງໝົດໃນ 4 ໝວດ:   140 ( 91 - 76 - 36 )  ຫລື     3 248  ຊົ່ວໂມງ