ຂອບເຂດສິດຂອງ ສມປຊ

1. ມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກຂັ້ນເທິງສາຍພັກ ແລະ ສາຍລັດ; ຂໍຄຳເຫັນຈາກຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ່າງໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການສ່ອງແສງລາຍງານຂ່າວສານຈາກຂະແຫນງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອອກແຈ້ງການ, ແນະນຳຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນ.

2. ຄະນະສະຖາບັນ ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຂອງສູນກາງພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ ຫຼື ກອງປະຊຸມສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າທີ່ຂອງສະຖາບັນ.

3. ອອກໃບປະກາສະນິຍະບັດລະດັບຕ່າງໆ ທາງດ້ານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການບຳລຸງຍົກລະດັບ ທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

4. ເລືອກເຟັ້ນ, ຈັດບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ມອບພັນທະໃຫ້ພາກສ່ວນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

5. ພົວພັນກັບອົງການຂອງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕະຫລອດບຸກຄົນ, ນັກສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອາຈານສອນເພື່ອເຮັດພັນທະຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ.

6. ມີສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆ ຄືກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຕ່າງໆ ຂັ້ນສູນກາງ.

7. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເຫນີຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຕຳແຫນ່ງວິຊາການຄູ.

8. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບປະເທດສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ບົນພື້ນຖານແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບການທີ່ລັດຖະບານກຳນົດອອກ.

9. ແກ້ໄຂຕັດສິນບັນດາວຽກງານພາຍໃນສະຖາບັນ: ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ປົດຕຳແຫນ່ງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນຂັ້ນຮອງກົມລົງໄປ; ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ລົບລ້າງຫນ່ວຍງານຕ່າງໆ, ວາງຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບຕ່າງໆ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ແກ້ໄຂຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອື່ນໆ.