ຫນ້າທີ່ຂອງ ສມປຊ

1. ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ (ບໍລິຫານ) ທີ່ພວມດຳລົງຕໍາແໜ່ງຂັ້ນກາງ, ຂັ້ນສູງຂອງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ເຊັ່ນ: ຊັ້ນສູງ, ຊັ້ນປະລິນຍາຕີ, ຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ແລະ ຊັ້ນປະລິນຍາເອກ.

2. ກໍ່ສ້າງພະນັກງານສືບທອດ ຂັ້ນປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານ ການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງໃຫ້ແກ່ທຸກຂະແໜງການຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

3. ຈັດຕັ້ງບໍາລຸງໄລຍະສັ້ນ ກ່ຽວກັບ ທິດສະດີການເມືອງ - ການປົກຄອງ, ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງທີ່ສັງກັດຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ.

4. ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບດ້ານ ການເມືອງແນວຄິດ, ທັດສະນະ, ວິຊາການຄູສາດ ໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວຄູອາຈານໃນສະຖາບັນ.

5. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງການຫຼັກສູດ, ປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນທາງດ້ານການເມືອງ, ການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ.

6. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ຮັບການບຸລະນະໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຂື້ນເລື້ອຍໆ.

7. ນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານພາຍໃນສະຖາບັນ ຄື: ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພັກ-ພະນັກງານ; ວຽກງານວິຊາສະເພາະ; ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຮັບໃຊ້; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ; ວຽກງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ; ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.

 

8. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນພັກ ຂອງບັດດາປະເທດສັງຄົມນິຍົມອ້າຍ-ນ້ອງ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ວິຊາການກັບບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຂອບເຂດວຽກງານຍົກລະດັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານນຳພາຄຸ້ມຄອງ.