ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີທັງໝົດ 12 ໜ່ວຍງານຂັ້ນກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າ; ໃນນັ້ນປະກອບມີ: 1ຫ້ອງການ, 4ກົມ, 2ສູນ ແລະ 5 ຄະນະ, ແລະປະກອບມີທັງໝົດ 38 ພະແນກ ແລະ ທຽບເທົ່າ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ່ມນີ້:

 1. 1. ຫ້ອງການ
 2. 2. ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
 3. 3. ກົມກວດກາ
 4. 4. ກົມຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ
 5. 5. ກົມຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
 6. 6. ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ  
 7. 7. ສູນຄົ້ນຄວ້າແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
 8. 8. ຄະນະ ປັດຊະຍາ 
 9. 9. ຄະນະ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ 
 10. 10. ຄະນະ ເສດຖະສາດການເມືອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ  
 11. 11. ຄະນະ ບໍລິຫານສາດ 
 12. 12. ຄະນະ ກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ປະຫວັດສາດພັກ