ຫລັກສູດ

ລະບົບຊັ້ນສູງ.

- ລະບົບຊັ້ນສູງ 5 ເດືອນ ສຳລັບພະນັກງານຕຳແຫນ່ງຂັ້ນກາງ ຫາ ຂັ້ນສູງ (ບໍ່ທຽບຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ)

- ລະບົບຊັ້ນສູງ 2 ປີ ທິດສະດີການເມືອງ - ການປົກຄອງ, ຈັດຕັ້ງການຮຽນຕາມຮູບແບບພາກປົກກະຕິ ແລະ ພາກຄ່ຳ.

ລະບົບປະລິນຍາຕີ.

- ສາຂາວິຊາ: ການເມືອງ.

- ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ.

- ສາຂາວິຊາ: ການປົກຄອງ.

- ສາຂາວິຊາ: ວຽກງານກວດກາ.

- ສາຂາວິຊາ: ວຽກງານຈັດຕັ້ງ.

- ສາຂາວິຊາ: ວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມ.

- ສາຂາວິຊາ: ວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.

ລະບົບປະລິນຍາໂທ.

ຈັດຕັ້ງການຮຽນຕາມຮູບແບບປົກກະຕິ, ແບບປະຈຳການ, ພາກຄ່ຳ, ພາກວັນເສົາ-ວັນອາທິດ.

- ສາຂາວິຊາ: ເສດຖະສາດການເມືອງ.

- ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ.

- ສາຂາວິຊາ: ກໍ່ສ້າງພັກ.

- ສາຂາວິຊາ: ການເມືອງວິທະຍາ.

- ສາຂາວິຊາ: ປັດຊະຍາ.

- ສາຂາວິຊາ: ການປົກຄອງ.

ລະບົບປະລິນຍາເອກ. (ມີແຜນກໍ່ສ້າງ)

- ສາຂາວິຊາ: ປັດຊະຍາ.

- ສາຂາວິຊາ: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ.

- ສາຂາວິຊາ: ກໍ່ສ້າງພັກ.